Nyhedsbrev juni 2015

AA

Forskningsrapport: Praktiserende læger vil gerne henvise borgere til LÆR AT TACKLE-kurserne
Forskningsenheden for Almen Praksis i København har gennemført en forskningsevaluering af, hvordan kommuner og almen praksis samarbejder om henvisninger til kommunale sundhedstilbud for borgere med kroniske sygdomme. Der er taget udgangspunkt i de kommunale rehabiliteringstilbud inden for KOL og type 2 diabetes samt LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Undersøgelsen belyser hvilke forhold, der har betydning for antallet af henvisninger/anvisninger fra almen praksis til de kommunale sundhedstilbud.

Rapporten peger bl.a. på, at manglende kendskab til tilbuddene er en af hovedårsagen til at almen praksis ikke henviser.
Evalueringen er initieret af Komiteen for Sundhedsoplysning og finansieret af TrygFonden.

Læs hele rapporten her.

 

LÆR AT TACKLE-kurser i almene boligområder
I 2014 opstartede Komiteen for Sundhedsoplysning et nyt projekt, der skal bidrage til at bringe LÆR AT TACKLE-kurserne tættere på borgerne ved at udbyde dem lokalt i almene boligområder. I forlængelse af kurserne etableres også lokale netværk for beboere i områderne. Projektet er et partnerskab mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, Danmarks Almene Boliger, Aalborg og Fredericia Kommuner samt den boligsociale helhedsplan Partnerskabet i boligområdet Urbanplanen i Københavns Kommune.

Projektet gennemføres fra 2014-2016 og sker på baggrund af midler fra partnerskabspuljen under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. COWI gennemfører procesevaluering af pilotafprøvningen som afvikles i løbet af 2015. I perioden afholdes 3 LÆR AT TACKLE angst og depression kurser i hvert boligområde. Som led i pilotafprøvningen er beboere fra boligområderne uddannet til instruktører. Rekrutteringsmateriale og dele af undervisningsmaterialet er oversat til hhv. urdu, arabisk, somali og farsi. Der tegner sig et billede af, at det - ved at placere kurserne i nærmiljøet - lykkes at nå borgere, som ellers ikke ville benytte denne type indsats.

På baggrund af resultaterne udbredes erfaringerne til yderligere 6 boligområder i 2016.

 

LÆR AT TACKLE-kurser på væresteder
Et andet partnerskabsprojekt skal styrke sundheden blandt brugere af væresteder. Partnerskabet består af Komiteen for Sundhedsoplysning, Landsforeningen af VæreSteder samt værestederne Akademiet og Solstrålen i Fredericia og værestedet Perron 4 i Randers. I projektet afprøves og evalueres afholdelsen af LÆR AT TACKLE kronisk sygdom på de tre væresteder. I USA har man gode erfaringer med at udbyde den amerikanske udgave af LÆR AT TACKLE kronisk sygdom til denne målgruppe. Et studie i den forbindelse viste positive, signifikante effekter på bl.a. træthed, livskvalitet, antallet af dage med dårligt, selvvurderet fysisk og psykisk helbred, antallet af dage, hvor helbredet forhindrede normale aktiviteter og kommunikation med læge og andet sundhedspersonale (Lorig et al. 2013).

18 brugere og medarbejdere fra de 3 væresteder har gennemført et instruktørkursus i LÆR AT TACKLE kronisk sygdom og er nu i gang med at undervise andre værestedsbrugere i håndtering af hverdagen på trods af sygdom og andre udfordringer. De spæde erfaringer, der indtil videre er indhentet i dette projekt, peger i retning af, at det er en indsats, der kan gøre en positiv forskel for brugere af væresteder i Danmark. Det forventes derfor, at der er grundlag for at arbejde videre med at implementere LÆR AT TACKLE-kurser på væresteder, hvilket en procesevaluering vil belyse yderligere. Procesevalueringen varetages af COWI.

Projektet gennemføres i 2014-2015 og er finansieret på baggrund af midler fra partnerskabspuljen under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Resultaterne af evalueringen vil blive formidlet til kommuner og væresteder med henblik på at udbrede indsatsen.

Læs mere om partnerskabsprojekterne på hjemmesiden www.sundhedsoplysning.dk.

 

LÆR AT TACKLE job og sygdom
LÆR AT TACKLE job og sygdom er målrettet langvarigt syge borgere, der har behov for at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Baggrunden for kurset er, at forskning viser, at borgernes evne til at mestre deres sygdom har betydning for deres muligheder for at komme i arbejde. Derfor har kurset fokus på at styrke deltagernes mestring af sygdommen og de udfordringer, de oplever i forhold til at komme i arbejde.

LÆR AT TACKLE job og sygdom er en del af et projekt, der har til formål at udvikle, afprøve, evaluere og implementere kurset i kommunerne. Projektet gennemføres i 2013-2017. I 2013 blev kurset afprøvet i 3 kommuner med positive resultater og er siden udbredt til 43 kommuner. I hovedparten af kommunerne udbydes indsatsen i et samarbejde mellem jobcenter og sundhedsområdet, men flere steder udbydes kurset via jobcentret som en del af jobcenterets indsatser. Det er gratis for kommunerne at starte op med indsatsen indtil 2016.

Kurset udbydes til de danske kommuner af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kommunernes Landsforening. Projektet finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og evalueres af Aarhus Universitetshospital og SFI.

Læs mere på www.patientuddannelse.info eller kontakte chefkonsulent Nicolaj Faber nhf@sundkom.dk.

Sygepengelov sætter mestring på dagsordenen
Den nye sygedagpengelov forpligter kommunerne til at udbyde et beskæftigelsesrettet mestringstilbud, der kan få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage til job. I bemærkningerne til loven nævnes LÆR AT TACKLE-kurserne som oplagte mestringstilbud. Kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom er baseret på mestringsmetoder med dokumenteret effekt, og indholdet matcher sygedagpengereformens nye krav.